Thiết kế kiến trúc cảnh quan Khu Trung tâm hành chính Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.
Qui mô: 12ha
Tổng mức đầu tư: 800 tỷ
Thời gian thực hiện: 2013-2016